Dokumentumok

Az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges.

Magánszemély esetében

 1. érvényes személyi igazolvány (külföldi magánszemély esetében érvényes útlevél)
 2. állandó lakcím igazolásáról lakcímkártya
 3. egy darab egy hónapnál nem régebbi befizetett közüzemi számla
 4. érvényes vezetői engedély

Gazdasági társaság és egyéb szervezetek esetében

 1. Társasági szerződés vagy Alapító okirat
 2. Aláírási címpéldány
 3. Utolsó bankszámla kivonat + vonalas telefonszám
 4. Meghatalmazás (amennyiben nem Ön az ügyvezető)

Külföldi állampolgár esetében 

     1. Útlevél és annak fénymásolata

      2. vezetői engedély 

      3. bankkártya 

      4. Repülőgép járatszám foglalása érkezés és távozás 

Külföldi állampolgárságú munkavállalók esetében 

        1.Társadalom biztositási kártya fénymásolata

        2. Adókártya fénymásolata

        3. Állandó vagy ideglenes bejelentett tartozkodási hely. 

        4. Munkáltatói igazolás 

        5. Útlevél és annak fénymásolata 

        6. Vezetői engedély 

        7. Bankkártya és annak fénymásolata

A gépkocsit átvevő személytől

 1. érvényes személyi igazolvány vagy útlevél
 2. állandó lakcím igazolásáról lakcímkártya
 3. aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
 4. érvényes vezetői engedély

 

Gépkocsit vezethet

21. életévét betöltött magánszemély aki rendelkezik minimum kettő éves érvényes jogosítvánnyal!

 

Minimum kölcsönzési idő: Egy nap (24h)

Minden bérlet minimum 24h a bérlet kezdetétől számítva.
Minden megkezdett 24h az előzőt követően 1 órával újabb egész napnak számít, és ennek megfelelően kerül számlázásra.
Ettől való eltérés kizárólag különleges vagy előre egyeztetett bérleti periódus esetén lehetséges.
A bérleti időszak lejárata előtt visszahozott gépkocsi kölcsönzési, időarányos díját nem áll módunkba visszatéríteni!

 

Fizetési feltételek / letét

A várható bérleti díj a kölcsönzés kezdetekor fizetendő, kategóriától függően 80-700 ezer forintig terjedő letéttel együtt.

 

Határátlépés

A gépkocsi(k) Magyarország területén kívül történő használatára külön szabályok és korlátozások vonatkoznak!
Határátlépési szándékáról kérjük előre értesítsen bennünket!

 

Háziállat szállítás

A gépkocsiban csak öleb méretű háziállat szállítható annak megfelelő szállítási eszközében (amelyről a bérlő gondoskodik)! Bármely nagyobb testű állat szállítása TILOS! Ellenkező esetben 25.400 Ft tisztítási díj kerül felszámításra!

 

Biztosítások

A kötelező, Casco és nemzetközi biztosítást a díjak tartalmazzák.
A biztosítás nem érvényes felni és gumi sérülés, valamint az utastérben keletkező károk esetén.
Lopáskár esetén a bérlőnek haladéktalanul értesíteni kell közvetlenül a bérbeadót, és a bérbeadóval történt egyeztetés alapján megtenni a feljelentést a rendőrségen, és a rendőrségi jegyzőkönyvet, a bérautó eredeti kulcsát valamint forgalmi engedélyét a bérlőnek át kell adni a bérbeadónak.

 

Az árak NEM tartalmazzák

 1. kár esetén az önrészt
 2. az üzemanyag költséget (az autót tele tankkal adják át és tele tankkal kell visszahozni)
 3. a gumik sérüléséből adódó költségeket
 4. az autó felelőtlen vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat

 

További gondatlan használatból következő költségek

 1. Takarítás külső-belső 8.000 Ft.
 2. Kárpittisztítás 25.000 Ft-tól
 3. Gépjármű elveszett dokumentum pótlása 12.000 Ft + okmány díj
 4. Kötelező tartozék pótlása 5.000 Ft / db
 5. Engedély nélküli határátlépés 100% felár
 6. Reklámanyag engedély nélküli felrakása 100% felár
 7. Ügyviteli díj: bruttó 3.500 Ft (Pl.: parkolás, gyorshajtás, stb...)

 

Műszaki meghibásodás esetén

A bérbeadó magára vállalja minden a rendeltetésszerű használat során szükségessé vált javítási költségeket.
A bérlő köteles a bérbeadót értesíteni minden műszaki meghibásodás esetén.

 

Bérlő kötelezettségei baleset vagy sérülés esetén

A bérlő köteles a bérbeadót mindennemű baleset vagy káresemény esetén azonnal és közvetlenül értesíteni.
Baleset esetén kötelező a baleseti kárbejelentő lapkitöltése és szükség esetén rendőrségi jegyzőkönyv felvétele!

Az általános szerződési és kölcsönzési feltételek változásának jogát fenntartjuk!

 

 

Bérleti szerződés feltételei (ÁSZF.)

 

1./ Az I. Rész Adatok és a II. Rész Bérleti szerződés feltételei együttesen minősülnek bérleti szerződésnek.

2./ Szerződő felek megállapodnak, hogy bérbeadó és bérlő között a bérleti szerződés szerinti feltételekkel bérleti jogviszony jött létre. A bérleti díjat bérbeadó számlázza bérlő, vagy a számlafizető felé. A bérleti díj tartalmazza a felelősség- és casco biztosítások, ill. a teljesítményadó díjait, valamint – a gumidefekt javítás kivételével, a rendeltetésszerű használatból eredő időszakos karbantartási és javítási költségeket.

3./ Bérlő köteles a szerződés biztosítékaként a I. Részben meghatározott óvadékot megfizetni, vagy az igazoltan rendelkezési jogában álló járművet a bérbeadónak átadni. A biztosíték a szerződés lejártával, a bérleti díj megfizetésével és a bérlő általi teljes körű teljesítéssel veszti hatályát. A pénzösszegben meghatározott óvadék a bérleti díjba beszámít, valamint a bérbeadó az óvadékból közvetlenül jogosult mindazon igényét kielégíteni, amely a bérlő bármilyen szerződésszegő magatartásából ered. A bérlő, fizetés teljesítés elmaradás esetén a gépkocsi használati (birtok) jogáról azonnal lemond és a szerződés érvénye azonnali hatállyal megszűnik! A bérlő addigi tartozása továbbra is fennáll!

4./ Bérlő a bérbevett járművet az engedélyezett vezetőként feltüntetett személyen kívül másnak semmilyen jogcímen nem adhatja használatba mert teljes vagyonával felel a következményekért. A bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt a járművet nem jogosult biztosítékként lekötni, zálogba adni, vagy bármilyen más módon megterhelni. I. A bérlő szerződésből eredő kötelezettségei

1./ Bérlő köteles a jármű használata során minden vonatkozó jogszabályt, közlekedési, hatósági előírást, egyéb szabványt betartani. Bérlő költségét képezi minden rendőrségi vagy hatósági vagy arra jogosított szerv által megállapított bírság vagy büntetés. Bérlő hozzájárul, hogy Bérbeadó a fénymásolt adatait a hatóságok ill. más bírságot kiszabó cég felé továbbítsa.

2./ Bérlő köteles a járművet a szerződés érvényességének lejártakor bérbeadónak az átvett tartozékokkal és a forgalmi engedéllyel együttesen átadni. Bérlő a szerződés lejárta előtt kérheti annak meghosszabbítását személyesen, amennyiben a járművet a bérbeadónak bemutatja.

3./ Ha bérlő a járművet a I.Részben meghatározott időpontban nem adja át a bérbeadónak, köteles a lejáratot követő minden napra a bérleti díjon kívül a napi bérleti díj 50 %-ának megfelelő kötbért is megfizetni. Lejárt szerződés esetén bérlő használati joga megszűnik a járműre, és felel minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Bérlői késedelem esetén a bérbeadó jogosult a járművet felkutatni és azt a feltalálási helyén birtokba venni a bérlő távollétében is. A bérbeadó telephelyén kívül történő visszavétel egyszeri megkísérlésének költsége az egy napi bérleti díj négyszeres összegével azonos mértékű, melyet bérlő köteles a lejárt tartozásokkal együtt megfizetni. A bérbeadó jogosult a bérlő ellen büntető feljelentést tenni a jármű átadásának elmaradása, vagy a visszavétel sikertelensége esetén. II. Gépjármű üzemeltetése, használata

1./ Bérbeadó a járművet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át a bérlő részére. Nem minősül rendeltetésszerű használatnak különösen, de nem kizárólag a teherfuvarozási tevékenység, a járművel autóversenyen való részvétel.

2./ Amennyiben a jármű a bérlő hibáján kívül meghibásodik, bérlő köteles azt 12 órán belül bérbeadónak jelenteni. Bérbeadó kötelezettséget vállal – lehetőségei függvényében – cserejármű biztosítására, amennyiben a bérlő ezt igényli és a jármű 48 órán belül nem javítható. A jármű meghibásodása miatt a bérlő esetleges késedelméből vagy a célállomás késedelmes eléréséből eredő kár a bérbeadóval szemben nem érvényesíthető, ezek miatt a bérbeadót felelősség nem terheli. III. Bérlő üzemeltetői felelőssége

1./ A járművet bérlő saját költségén látja el üzemanyaggal, kenőanyaggal és köteles a szerződés lejártakor a járművet tele üzemanyagtartállyal visszaadni. Bérlő köteles a járművet rendeltetésszerűen, és az elvárható gondossággal használni, biztonságos tárolásáról gondoskodni, sérülés- és lopás kár ellen megvédeni, használaton kívül lezárni, riasztó berendezését üzembe helyezni. Bérlőt terheli a kocsi iratainak, szerszámainak, tartozékainak elvesztéséből eredő költség. Dohányzás a gépjárműben Tilos! Háziállat nem megfelelő szállítása illetve a kárpit szennyeződése esetén a tisztítási díj min.25.000.-forint.

2./ Bérlő a szerződés hatálya alatt a bérbeadó által meghatározott időpontban, de minimum havonta köteles a bérbeadónál műszaki felülvizsgálat céljából megjelenni. Amennyiben bérlő ezen kötelezettségét megszegi, köteles a napi bérleti díj kétszeres összegével azonos kötbért a bérbeadónak megtéríteni. Bérlő köteles megtéríteni azokat a károkat, melyek a rendeltetésszerű használattól eltérő használat, vagy a fenti kötelezettségek elmulasztása miatt következtek be. Havi és a sávosan változó napi bérlés esetén szerződés szerint de maximum 3.000 km, illetve ezt meghaladó minden km-er plusz 45 Ft bruttó. Minden olyan díj nem fizetés ami szabálysértéssel jár vagy törvénybe ütközik köteles megtéríteni és a gépkocsi azonnali leadásával járhat! Pl.: parkolás, gyorshajtás, autópálya díj stb…Hozzájárulok a szolgáltatás elbírálása érdekében szükséges igazolványaimról, engedélyeimről fénymásolatot készítsenek. IV. Az ország területének elhagyása

1./ Bérbeadó a I Rész szerint engedélyezi a járművel az ország területének elhagyását, ha a bérlő a külföldre lépési engedélyezési díjat megfizeti, és a szerződés érvényessége a külföldi tartózkodás alatt nem jár le, továbbá az engedélyezett km futást bérlő nem lépi túl. A járműnek az ország elhagyásához szükséges iratokat (különösen hazai és nemzetközi biztosítási, vámügyi iratok, továbbá olyan CASCO biztosítással, melynek területi hatálya az adott külföldi országra is kiterjed) a bérbeadó vagy a bérbeadó meghatalmazása alapján a bérlő szerzi be, minden esetben a bérlő költségére. Amennyiben a bérlő a járművet a bérbeadó engedély nélkül viszi külföldre, köteles a külföldön töltött napok után a bérleti díj kétszeresét fizetni. V. Kárveszély, biztosítás

1./ Bérlő a bérlet időtartama alatt vétkességtől függetlenül viseli a kárveszélyt, mely mértéke a szerződés maradéktalan betartása esetén legfeljebb a biztosítási önrész, azaz 10% de minimum 90.000.- Ft (kivéve egyterű pl.Opel Zafira és kisbusz pl.Opel Vivaro 10% min. 175.000.-Ft) Ha az esetleges káresemény csak a CASCO biztosítás terhére rendezhető, a bérlő a biztosítási önrész összegének kétszeresét köteles a bérbeadó részére megfizetni. Ha a bérlő nem váltotta meg a biztosítási önrészt, káresemény esetén bérlő köteles a CASCO önrészt jogalap vizsgálata nélkül bérbeadónak 2 munkanapon belül megtéríteni a teljes kárösszeget. Lopás esetén a fent leírt önrész mértéke hatályos illetve, a Casco fedezetre ki nem terjedő esemény következik be, szintén a teljes kárösszeget fizeti a bérlő. Káresemény bekövetkezténél a bérbeadót hátrányosan érintő (Bonus/Malus besorolás) biztosítási díj különbözetet is köteles megfizetni!

2./ Ha a járművet a bérleti időszak alatt baleset, vagy káresemény éri, a bérlő köteles a bérbeadót haladéktalanul, a rendőrséget, vagy más hatóságot megelőzően értesíteni. Bérlő köteles mindent megtenni, hogy a bérbeadót további kártól megóvja, azonban a halaszthatatlan, kármegelőző intézkedésen kívül más jognyilatkozatot nem tehet, és ezen kötelezettségek megszegéséből ebből eredő károkért felelősséggel tartozik.

3./ A szerződő felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy a közöttük felmerült bármilyen vita esetén megbeszélést kezdeményeznek a vita békés rendezése érdekében. Ha a tárgyalás 30 napon belül sikertelen, a fél igényét köteles bíróság előtt érvényesíteni további 30 napon belül jogvesztés terhével. A jogvitákra a felek kikötik a szerződéskötés helye szerinti Pesti központi kerületi bíróság kizárólagos illetékességét!

4./ Késedelmes fizetés esetén a bérlő a mindenkor hatályos Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot is köteles a bérbeadó részére megfizetni.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az itt leírtakat elolvastam, megértettem és büntetőjogi felelőségem tudatában saját akaratomból írtam alá. A jelen ASZF.2016.Aprilis 20. napjan lep hatalyba.